Καρδιο-ογκολογία

Η θεραπεία ενάντια στο καρκίνο έχει κάνει τεραστία βήματα προόδου πετυχαίνονται σημαντικά αποτελέσματα, έχοντας επιμηκύνει τόσο την επιβίωση μετά την διάγνωση αλλά και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών με καρκίνο. Δυστυχώς όμως τα θεραπευτικά σχήματα (αντικαρκινική θεραπεία ) μπορούν να προκαλέσουν σημαντικές παρενέργειες στην καρδιά προκαλώντας καρδιοτοξικότητα, δηλαδή τη δυσλειτουργία της καρδιάς λόγω της άμεσης βλαπτικής επίδρασης του αντικαρκινικού φαρμάκου στην καρδια. Η κατάσταση αυτή εάν διαγνωστεί γρήγορα είναι αναστρέψιμη αλλιώς οδηγεί σε μυοκαρδιοπάθεια και σε καρδιακή ανεπάρκεια.
Η πιθανότητα να εκδηλωθεί καρδιοτοξικότητα σχετίζεται με:
•τα φάρμακα της θεραπείας (αντικαρκινικά φάρμακα)
•την συνολική δόση- διάρκεια δόσεων
•την ηλικία του ασθενούς
•την νεφρική λειτουργία
•την προϋπάρχουσα καρδιακή νόσο